• Regeling Vrijwilligersbeleid

 • Waarom deze richtlijn?

  Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt sterk terug en door teruglopende inkomsten moeten we steeds meer zelf doen als vereniging, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt. Dit is niet langer vol te houden en kan op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging. Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel gaat uitmaken van het lidmaatschap van onze vereniging met als doel, samen zorg te dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging.

  Op wie heeft dit plan betrekking?

  Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid:

  • Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief lid, dan wel de ouder(s) of verzorger(s) van de jeugdleden.
  • Op donateurs, rustende leden, actieve leden van 65 jaar en ouder en ereleden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing.
  • Ieder actief lid, dan wel ouder(s) of verzorger(s) van de jeugdleden vervult tenminste één vrijwilligersfunctie of een of meerdere vrijwilligerstaken.
  • Aan het begin van het seizoen zal de vrijwilligersbijdrage (vastgesteld door het bestuur) in rekening worden gebracht, die na uitvoering van de vrijwilligerstaken weer ten gunste komt van het lid.
  • Voor jeugdleden jonger dan 16 jaar (peildatum 1 juli 2023) vervullen de  ouder(s) of verzorger(s) een vrijwilligersfunctie of vrijwilligerstaak binnen de vereniging.
  • Jeugdleden van 12 jaar en ouder (peildatum 1 juli 2023) kunnen in plaats van hun ouder(s) of verzorger(s) een vrijwilligersfunctie of vrijwilligerstaak vervullen. Uitzondering hierop vormt de kantinedienst. Voor de kantinedienst geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
  • Bij drie of meer actieve leden op één woonadres, vervalt de vrijwilligerstaak voor de 3-de en volgende actieve leden op ditzelfde woonadres.

   

  Welke bijdrage verwacht EENDRACHT 30 van de vrijwilliger?

  EENDRACHT 30 maakt onderscheid tussen functies en taken:

  • Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld scheidsrechter, commissielid, jeugdtrainer, bestuur, etc.).
  • Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid een of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn.
  • Uitgesloten vrijwilligerstaken zijn: rij / wasschema’s opstellen, (wedstrijd-) tenues wassen, rijden naar uitwedstrijden, als grensrechter fungeren.

  Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie, wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht. Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend.

  Voor de taken wordt aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld. Iedere vrijwilliger wordt de mogelijkheid geboden aan het begin het seizoen aan te geven voor welke taken hij/zij wil worden ingeschreven en welke data hij/zij de werkzaamheden beslist niet uit kan voeren. Indien meer leden zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak/-functie dan benodigd, zal de datum van aanmelden voor de vrijwilligerstaak of -functie leidend zijn voor het toekennen aan een lid.

  De vrijwilligerscommissie zal vervolgens een planning opstellen. Hierop dienen de vrijwilligers zich via de daarvoor bestemde app in te schrijven op de beschikbare vrijwilligerstaken. Bij een tekort aan taak plichtige voor een bepaalde taak kan iemand ook worden ingedeeld voor een andere taak dan de voorkeurstaak.

  Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 5 uur aan vrijwilligerstaken in een seizoen uit te voeren. 5 uur staat gelijk aan 50 punten. Per vrijwilligerstaak zal worden aangegeven hoeveel punten de taak bevat.

  Spelregels

  • De vrijwilligersbijdrage wordt per seizoen vastgesteld door het bestuur.
  • Voorafgaand aan het seizoen wordt de vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht bij alle actieve leden, waarop het beleid van toepassing is.
  • Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie, wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht.
  • Na het volbrengen van de volledige vrijwilligerstaken, wordt aan het einde van het betreffende seizoen de vrijwilligersbijdrage terugbetaald aan het lid.
  • De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar. Binnen deze periode moeten 5 uren (50 punten) aan vrijwilligerstaken of een vrijwilligersfunctie worden uitgevoerd. Over deze periode wordt de vrijwilligersbijdrage afgerekend.
  • Het bepalen van een nieuwe functie of taak moet altijd plaatsvinden in overleg met de vrijwilligerscommissie. De commissie bepaalt of een taak of functie voldoende is om in aanmerking te komen voor de verplichting tot het verrichten van vrijwilligerswerk.
  • Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. De vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of vrijwilligerstaak.
  • Indien vrijwilligerstaken om wat voor reden dan ook uitvallen, beslist de vrijwilligerscommissie wat dit betekent voor de invulling van de vrijwilligersverplichting.
  • Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan de betreffende commissie kenbaar maken. De betreffende commissie is bevoegd hier een besluit in te nemen.
  • Het bestuur, de vrijwilligerscommissie of betreffende commissie waaronder de te verrichtte taak valt, zullen erop toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak.
  • Indien de vrijwilligersbijdrage niet betaald wordt, is het bestuur gerechtigd de speler niet speelgerechtigd te verklaren.
  • Indien een lid geen vrijwilligerstaken wil uitvoeren, kan dit worden aangegeven aan de vrijwilligerscommissie. De vrijwilligersbijdrage wordt hierdoor afgekocht. Dit is echter niet de doelstelling van het vrijwilligersbeleid.
  • Geïnde gelden komen ten goede aan de vereniging.
  • Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersbeleid en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersbeleid, daar waar nodig, bij te stellen.
  • De vrijwilligerscommissie zal uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid.
  • Bij onduidelijkheden is het besluit van het bestuur bindend.

   

  Collectieve vrijwilligersverzekering

  De Gemeente Mook en Middelaar heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor bij Vrijwilligersnet Nederland. Deze verzekering biedt een dekking aan vrijwilligers en hun organisatie. De polissen zorgen ervoor dat iedere vrijwilliger die actief is binnen Eendracht’30 is verzekerd.

  Meer informatie hierover staat op: Ondersteuning voor vrijwilligers | Gemeente Mook en Middelaar

   

  Tot slot

  Veel vrijwilligers binnen EENDRACHT ‘30 zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor onze vereniging. Door verschillende oorzaken neemt de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toe. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen om met elkaar onze mooie vereniging draaiende te houden.


  Namens de vrijwilligerscommissie.

  Download het vrijwilligersbeleid als PDF